Sådan får du tilskud til psykolog med læge-henvisning

Hvor meget kan man få i tilskud til psykolog?
Regionsrådet yder et tilskud på 60 pct. af de i overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening fastsatte honorarer pr. konsultation. Dansk Psykolog Forening har indgået overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om psykologhjælp. Overenskomsten angiver særlige honorarer for psykologhjælp, hvoraf 40 % betales af patienten og 60 % af det offentlige. For første konsultation koster en psykolog følgende for 1 time (oktober 2009):

Samlet honorar 924,30 kr.
Offentlig andel 554,30 kr.
Patient-andel 370,00 kr.

Hvor mange timer kan man få tilskud til psykolog?
Tilskud ydes for indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. Dog kan personer med let til moderat depression og sm er mellem 18 og 37 år efter genhenvisning få tilskud for indtil 12 konsultationer yderligere. Tilskud kan ydes til individuelle konsultationer, to-personers konsultationer og gruppekonsultationer.

Hvem kan få tilskud til psykolog?
Disse 10 grupper kan få tilskud til psykolog

 1. har været ofre for røveri, vold eller voldtægt,
 2. har været ofre for trafikulykker eller andre ulykker,
 3. er pårørende til alvorligt psykisk syge personer,
 4. er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,
 5. er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,
 6. er pårørende ved dødsfald,
 7. har forsøgt selvmord,
 8. har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge,
 9. inden de er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb eller
 10. har en let til moderat depression og er mellem 18 og 37 år.

Det sidste punkt 10 er det mest elastiske, og lægen kan kun henvise og evt. genhenvise denne persongruppe, såfremt lægen forinden har foretaget en psykometrisk test.

Tilskud til psykologbehandling er betinget af, at behandlingen ydes af en psykolog, der har tilsluttet sig den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening.

Der skal foreligge en skriftlig eller en elektronisk henvisning fra en alment praktiserende læge, herunder vagtlæge, inden behandlingen påbegyndes.

De nærmere vilkår for ret til psykologisk behandling er fastsat i overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening.

Læs hele bekendtgørelsen om tilskud til psykolog her:

Bekendtgørelse om tilskud til psykolog-behandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

I medfør af §§ 69 og 72 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, fastsættes:
§ 1. Gruppe 1-sikrede og gruppe-2 sikrede personer har, jf. § 2, ret til tilskud til behandling hos psykolog, hvis de:
1) har været ofre for røveri, vold eller voldtægt,
2) har været ofre for trafikulykker eller andre ulykker,
3) er pårørende til alvorligt psykisk syge personer,
4) er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,
5) er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,
6) er pårørende ved dødsfald,
7) har forsøgt selvmord,
8 ) har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge,
9) inden de er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb eller
10) har en let til moderat depression og er mellem 18 og 37 år.
§ 2. Tilskud til psykologbehandling til både gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede personer er betinget af, at behandlingen ydes af en psykolog, der har tilsluttet sig den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening.
Stk. 2. Der skal foreligge en skriftlig eller en elektronisk henvisning fra en alment praktiserende læge, herunder vagtlæge, inden behandlingen påbegyndes. Hvis den henvisende læge skønner, at patienten har behov for akut psykologhjælp, kan henvisning ske på anden måde. Der udstedes herefter snarest skriftlig eller elektronisk henvisning. Henvisningen har kun gyldighed, hvis psykologen modtager den senest en måned efter udstedelsen.
Stk. 3. Lægehenvisningen til behandling i henhold til § 1, pkt. 1 – 8, kan normalt ikke udstedes senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Henvisning i henhold til § 1, pkt. 1 – 8 kan dog ikke udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden.
Stk. 4. Lægen kan henvise til psykologhjælp efter § 1, pkt. 8, forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er sendt til abortsamrådet.
Stk. 5. Lægen kan kun henvise og evt. genhenvise den i § 1, nr. 10 nævnte persongruppe, såfremt lægen forinden har foretaget en psykometrisk test.
§ 3. Tilskud ydes for indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. Dog kan personer omfattet af § 1, nr. 10, efter genhenvisning, jf. § 2, stk. 5, få tilskud for indtil 12 konsultationer yderligere.
Stk. 2. Tilskud kan ydes til individuelle konsultationer, to-personers konsultationer og gruppekonsultationer.
Stk. 3. De nærmere vilkår for ret til psykologisk behandling er fastsat i overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening.
§ 4. Tilskud til behandling hos psykolog ydes af Regionsrådet i den sikredes bopælsregion.
Stk. 2. Regionsrådet yder et tilskud på 60 pct. af de i overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening fastsatte honorarer pr. konsultation.
Stk. 3. Både gruppe 1 og gruppe 2 sikrede personer betaler deres egen andel af honoraret direkte til psykologen.
§ 5. Personer, der har ret til ydelser i praksissektoren i medfør af EF-retten eller internationale aftaler, har under ophold her i landet ret til tilskud til psykologhjælp på samme vilkår som gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede personer.
Stk. 2. Ved EF-retten eller internationale aftaler forstås Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og den dertil knyttede forordning (EØF) nr. 574/72 om gennemførelse af forordning nr. 1408/71, aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen), Nordisk Konvention om Social Sikring og aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer.
§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 206 af 28. marts 2008 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 26. juni 2008
Jakob Axel Nielsen
/ Jane Andersen

2 tanker om "Sådan får du tilskud til psykolog med læge-henvisning"

 1. Pingback: CARL
 2. Pingback: CARL

Der er lukket for kommentarer.